شنبه ۱۳۹۷/۳/۵
Skip Navigation Linksانتشارات فاطمی > آرشیو اخبار > متن خبر

کتاب «رهیافتی به تاریخ ریاضیات در ایران معاصر» تألیف فرید قاسملو به زودی منتشر می‌شود

یکی از حوزه‌های کمتر بررسی شدۀ تاریخ علم در ایران، دورۀ معاصر آن (از نیمه‌های حکومت قاجار تاکنون) است. بررسی این دوره از تاریخ علم ایرانی هم نظریه‌پردازی، هم منبع‌شناسی و هم روش‌شناسی خاص خود را دارد که بر این اساس، پژوهش دربارۀ آن را با ادوار گذشتۀ تاریخ علم در ایران متفاوت ساخته است

ناظر به این سه اصل (نظریه‌پردازی، منبع‌شناسی و روش‌شناسی) کتاب «رهیافتی به تاریخ ریاضیات در ایران معاصر» نگاهی دارد به تکوین دانش ریاضی در ایران در دورۀ معاصر، (از نیمۀ حکومت قاجار) با تأکید بر هنگام تأسیس دارالفنون (تا برپایی مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات (پژوهشگاه دانش‌های بنیادی فعلی) در تهران. در کتاب حاضر در چهارده فصل، گوشه‌های مختلفی از تاریخ ریاضیات در ایران معاصر شامل تأسیس دارالفنون و دانش ریاضی در آن؛ تأسیس دانشگاه تهران و گروه ریاضی آن؛ چگونگی پیدایش انجمن ریاضی ایران و مانند آن در چهارده فصل مورد بحث قرار گرفته است

فصل اول: رهیافت ورودی به موضوع

فصل دوم: نگاه تاریخی به ریاضیات

فصل سوم: ریاضیات در ایران، از افتتاح دارالفنون تا تأسیس دانشگاه تهران

فصل چهارم: پس از دارالفنون تا ابتدای دانشگاه

فصل پنجم: دانشگاه تهران تا مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات

فصل ششم: ریاضیات، بیرون از دانشگاه، اما در ارتباط با دانشگاه

فصل هفتم: نادره کاران؛ پدیدآورندگان آثار ریاضی از نخستین نسل‌ها

فصل هشتم: چاپ و نقش آن در تاریخ ریاضیات ایران معاصر

فصل نهم: ترجمۀ متون ریاضی به زبان فارسی در تاریخ معاصر ایران

فصل دهم: برنامۀ (پروگرام) درسی ریاضی در ایران، نگاه تاریخی

فصل یازدهم: کتاب‌های درسی ریاضی در ایران

فصل دوازدهم: جریده‌نگاری ریاضی در ایران

فصل سیزدهم: واژه‌گزینی و واژه‌سازی ریاضی در ایران

فصل چهاردهم: سیاق و سیاق‌نویسی در ریاضیات معاصر ایران

این کتاب به همراه لوح فشرده که شامل تصاویر مشاهیر و سندهای تاریخی مربوط به دوران معاصر است، عرضه خواهد شد

گروه بندی کتاب ها