جمعه ۱۳۹۶/۴/۳۰
Skip Navigation Linksانتشارات فاطمی > آرشیو اخبار > متن خبر

کتاب «رهیافتی به تاریخ ریاضیات در ایران معاصر» تألیف فرید قاسملو به زودی منتشر می شود

یکی از حوزه های کمتر بررسی شده ی تاریخ علم در ایران، دوره ی معاصر آن (از نیمه های حکومت قاجار تاکنون) است. بررسی این دوره از تاریخ علم ایرانی هم نظریه پردازی، هم منبع شناسی و هم روش شناسی خاص خود را دارد که بر این اساس، پژوهش درباره ی آن را با ادوار گذشته ی تاریخ علم در ایران متفاوت ساخته است

ناظر به این سه اصل (نظریه پردازی، منبع شناسی و روش شناسی) کتاب «رهیافتی به تاریخ ریاضیات در ایران معاصر» نگاهی دارد به تکوین دانش ریاضی در ایران در دوره ی معاصر، (از نیمه ی حکومت قاجار) با تأکید بر هنگام تأسیس دارالفنون (تا برپایی مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات (پژوهشگاه دانش های بنیادی فعلی) در تهران. در کتاب حاضر در چهارده فصل، گوشه های مختلفی از تاریخ ریاضیات در ایران معاصر شامل تأسیس دارالفنون و دانش ریاضی در آن؛ تأسیس دانشگاه تهران و گروه ریاضی آن؛ چگونگی پیدایش انجمن ریاضی ایران و مانند آن در چهارده فصل مورد بحث قرار گرفته است

فصل اول: رهیافت ورودی به موضوع

فصل دوم: نگاه تاریخی به ریاضیات

فصل سوم: ریاضیات در ایران، از افتتاح دارالفنون تا تأسیس دانشگاه تهران

فصل چهارم: پس از دارالفنون تا ابتدای دانشگاه

فصل پنجم: دانشگاه تهران تا مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات

فصل ششم: ریاضیات، بیرون از دانشگاه، اما در ارتباط با دانشگاه

فصل هفتم: نادره کاران؛ پدیدآورندگان آثار ریاضی از نخستین نسل ها

فصل هشتم: چاپ و نقش آن در تاریخ ریاضیات ایران معاصر

فصل نهم: ترجمه ی متون ریاضی به زبان فارسی در تاریخ معاصر ایران

فصل دهم: برنامه ی (پروگرام) درسی ریاضی در ایران، نگاه تاریخی

فصل یازدهم: کتاب های درسی ریاضی در ایران

فصل دوازدهم: جریده نگاری ریاضی در ایران

فصل سیزدهم: واژه گزینی و واژه سازی ریاضی در ایران

فصل چهاردهم: سیاق و سیاق نویسی در ریاضیات معاصر ایران

این کتاب به همراه لوح فشرده که شامل تصاویر مشاهیر و سندهای تاریخی مربوط به دوران معاصر است، عرضه خواهد شد

گروه بندی کتاب ها