شنبه ۱۳۹۷/۳/۵
Skip Navigation Linksانتشارات فاطمی > آرشیو اخبار > متن خبر

ویراست دوم از کتاب «آمار و احتمال مهندسی» تألیف محمدرضا مشکانی به زودی منتشر می‌شود

آمار و احتمال مهندسی آن مباحثی از آمار را که بیشتر مورد نیاز عموم مهندسان است، عرضه می‌کند. این کتاب سرفصل مصوب درس‌های آمار و احتمال برای رشته‌های گوناگون مهندسی را دربر دارد. ویژگی آن در رویکردی است که مؤلف بنابر تجربۀ سال‌ها تدریس آمار به دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاهی کسب کرده است. در این رویکرد، منطق هر روش به زبانی ساده و با استفاده از حسابان، تشریح و با مثال‌های متعدد از مسئله‌های مهندسی، کاربرد آن روش نشان داده می‌شود. به گمان مؤلف، چنین شیوه‌ای در دانشجویان مهندسی که از میان بهترین دانش آموزان برگزیده می‌شوند، انگیزۀ بیشتری برای درک و پیگیری موضوع ایجاد می‌کند. پس از بیان پایۀ نظری هر روش، به جنبه‌های کاربردی آن تأکید می‌شود. محتوای کتاب با تشریح فنون موسوم به آمار توصیفی شروع می‌شود. مطالب لازم از نظریۀ احتمال به عنوان پیشنیاز مباحث استنباط آماری ارائه می‌شوند. توزیع‌های احتمال گوناگون که در مدل بندی پدیده‌های مهندسی مورد نیازند، تشریح می‌شوند. در نیمۀ دوم کتاب با بیان اصول زیربنایی استنباط آماری، روش‌های گوناگون برآورد، بازۀ اطمینان، آزمون فرض، رگرسیون، و تحلیل واریانس عرضه می‌شوند. هر روش با مثال‌ها و مسئله‌هایی چند، پیگیری می‌شود 

ویراست دوم کتاب «آمار و احتمال مهندسی» تألیف محمدرضا مشکانی در سرفصل‌های زیر تدوین شده است

           فصل اول: آشنایی

            فصل دوم: مفهوم‌های پایه ای آمار

            فصل سوم: آمارهای توصیفی

            فصل چهارم: احتمال

            فصل پنجم: متغیرهای تصادفی و توزیع‌های احتمال

            فصل ششم: چند توزیع احتمال مهم

            فصل هفتم: توزیع‌های نمونه گیری

            فصل هشتم: استنباط آماری، برآورد نقطه‌ای و بازه‌ای

            فصل نهم: استنباط آماری، آزمون فرض

            فصل دهم: رگرسیون و تحلیل واریانس

گروه بندی کتاب ها